Ochrana osobných údajov

V  advokátskej kancelárii PATÁČ & PARTNERS nám záleží na vašom súkromí. Vaše osobné údaje spracovávame iba na základe platných právnych predpisov, a to najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

1. KTO SPRACOVÁVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

PATÁČ & PARTNERS s. r. o., advokátska kancelária so sídlom: Karadžičova 16, 821 08 Bratislava, IČO: 53 779 509, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 152632/B (ďalej len „P&P“) spracováva vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ. V P&P používame vaše osobné údaje výlučne takými spôsobmi, aby sme splnili účel spracovania údajov. Spracúvané osobné údaje nepredávame, neprenajímame a ani inak nescudzujeme za odplatu.

2. PREČO P&P SPRACOVÁVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

  • poskytovať právne služby našim klientom a vykonávať advokátske povolanie;
  • plniť rôzne zákonné, stavovské a zmluvné povinnosti; a
  • chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

Pravidlá ochrany osobných údajov

3. AKO O VÁS ZÍSKAVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

Ak ste náš klient, vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od vás. V závislosti od konkrétneho prípadu, neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť kvalitné právne poradenstvo. Vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo. Osobné údaje o našich klientoch môžeme v nevyhnutných prípadoch získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

Ak nie ste náš klient, vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov, ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, získavaním dôkazov v prospech klienta, výpisom z verejných registrov, nahliadaním do administratívnych, súdnych alebo iných spisov a/alebo registrov vedených orgánmi verejnej moci a pod. V takom prípade o vás môžeme osobné údaje získavať bez vášho informovania a aj proti vašej vôli na základe nášho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácií a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej „Zákon o advokácií“).

4. AKÝ JE PRÁVNY DÔVOD, ÚČEL A ROZSAH SPRACOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV? ÚČEL SPRACÚVANIA? PRÁVNY ZÁKLAD?

Výkon povolania – poskytovanie právnych služieb

Plnenie zákonnej povinnosti, (vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov môže ísť o dodatočné podmienky podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR).

Poskytovanie iných ako právnych služieb (napr. poskytovanie služieb oprávnenej osoby v súvislosti so zápisom v registri partnerov verejného sektora)

Plnenie zmluvy, prípadne aj plnenie zákonnej povinnosti.

Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi a predpismi Slovenskej advokátskej komory

Plnenie zákonnej povinnosti, oprávnený záujem P&P alebo tretích strán, verejný záujem alebo obhajovanie právnych nárokov podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR.

Štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumu

Článok 89 GDPR.

Účtovné a daňové účely Plnenie zákonnej povinnosti.

Súhlas dotknutej osoby alebo oprávnený záujem P&P alebo tretích strán.

5. AKÉ OPRÁVNENÉ ZÁUJMY SLEDUJEME PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Ak sa spracúvanie zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (spracovanie osobných údajov na základe tzv. oprávnených záujmov), našim oprávneným záujmom je predovšetkým ochrana našich práv a uplatňovanie právnych nárokov (napr. spracúvanie osobných údajov na účely vymáhania nárokov).

6. KOMU SPRÍSTUPŇUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov. Príjemcom môže byť napr. náš zamestnanec, osoby, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúci alebo spolupracujúci advokát, účtovný poradca, Slovenská advokátska komora (napr. v prípade disciplinárneho konania) alebo poskytovateľ softvérového vybavenia a podpory našej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb.

Aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať vaše osobné údaje orgánom verejnej moci (ktoré v zmysle čl. 4 ods. 9 GDPR nie sú považované za príjemcov), sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania priania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

7. AKÝM SPÔSOBOM ZABEZPEČUJE P&P OCHRANU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Pre účely predídenia straty, zneužitiu, zmeny, zverejnenia alebo prístupu k  vašim osobným údajom neoprávneným osobám, zabezpečil P&P potrebné bezpečnostné opatrenia.

P&P limituje prístup k vašim osobným údajov zamestnancom, zástupcom, dodávateľom a ostatným tretím stranám, ktoré potrebujú prístup k vašim osobným údajom. Tieto subjekty môžu spracovávať vaše osobné údaje len s povolením P&P a sú viazané povinnosťou mlčanlivosti.

8. PO AKÚ DOBU UCHOVÁVA P&P VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje budú uchované v súlade nariadením GDPR, Zákonom o ochrane osobných údajov  a s našimi internými pravidlami archivácie a uchovávania údajov. Pri dobe uchovávania vašich osobných údajov sa zohľadňujú predovšetkým právne požiadavky uvedené v nariadení GDPR, ako aj čas potrebný na dosiahnutie účelu, na základe ktorého sa osobné údaje zhromažďujú a  používajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime odporúčanými dobami uchovávania v zmysle Uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011.

9. AKÉ MÁTE PRÁVA V RÁMCI OCHRANY VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

V  rámci spracovávania vašich osobných údajov vám právne predpisy zaručujú

nasledovné práva:

  • právo požadovať prístup k osobným údajom od P&P, ktoré sa vás týkajú, ktoré zahŕňa aj právo získať potvrdenie, či P&P Vaše osobné údaje spracováva. Takýmto spôsobom môžete zároveň vyžiadať kópiu osobných údajov, ktoré o vás prípadne uchovávame;
  • právo na opravu vašich osobných údajov, ktoré zahŕňa právo žiadať opravu nesprávnych osobných údajov, alebo doplnenie neúplných osobných údajov;
  • právo na vymazanie vašich osobných údajov, ktorým môžete pri splnení zákonných podmienok docieliť vymazanie vašich osobných údajov;
  • právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré slúži na obmedzenie spracovania niektorých vašich osobných údajov pri splnení zákonných podmienok. Toto právo môžete uplatniť kedykoľvek proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu;
  • právo na prenosnosť vašich osobných údajov, ktoré vám poskytuje možnosť vyžiadať od P&P Vaše osobné údaje a  preniesť ich inému prevádzkovateľovi, pričom toto právo máte tiež pri splnení určitých zákonných podmienok;
  • právo na odvolania súhlasu, ak spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu;
  • právo na informácie o primeraných zárukách v prípade, ak by došlo k prenosu osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie.

Rovnako máte právo začať konanie o ochrane osobných údajov v prípade, že zistíte porušenie práv osôb pri spracúvaní osobných údajov alebo porušenie Zákona o ochrane osobných údajov alebo GDPR.

Informácie o spracovaní vašich osobných údajov vám budú poskytnuté spravidla bezodplatne. Dovoľujeme si vás však upozorniť, že za určitých okolností, najmä ak ide o zjavne neopodstatnené alebo neprimerané žiadosti, môžeme vašu žiadosť odmietnuť, alebo požadovať primeraný poplatok.

Upozorňujeme tiež, že nemáme povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo umožniť prenosnosť osobných údajov podľa nariadenia GDPR (s poukazom na čl. 15 ods. 4 GDPR, 20 ods. 4 GDPR a § 18 ods. 8 Zákona o advokácii), ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť v zmysle príslušných právnych predpisov o advokácii, alebo k porušeniu iného právneho predpisu.

10. DO KTORÝCH KRAJÍN PRENÁŠAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ?

Cezhraničný prenos vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru neuskutočňujeme a ani nezamýšľame. Využívame bezpečné cloudové služby overeného poskytovateľa so servermi umiestnenými v jurisdikcii EÚ.

Zároveň vám týmto dávame na vedomie, že P&P nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

11. ZMENY V PRAVIDLÁCH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

P&P si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Pravidlá ochrany osobných údajov. Upozornenie na každú zmenu Pravidiel ochrany osobných údajov bude zverejnené na webovej stránke P&P. Každá zmena je účinná odo dňa jej zverejnenia.

12. KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom emailovej adresy patac@patacpartners.sk alebo na tel. č. + 421 910 834 135.

info@patacpartners.sk
+421 910 834 135

PATÁČ & PARTNERS s.r.o.
advokátska kancelária
Karadžičova 16
821 08 Bratislava, Slovenská Republika

© 2024 PATÁČ & PARTNERS s.r.o.
Pravidlá ochrany osobných údajov