Náhrada nemajetkovej ujmy spôsobenej pozostalým smrťou blízkej osoby pri dopravnej nehode

Publikované 03. 10. 2023

V praktickom živote, bohužiaľ, dochádza relatívne často k smrti zapríčinenej dopravnou nehodou. Nehoda môže nastať v dôsledku nepozornosti vodiča, objektívne zlého stavu vozovky, podnapitosti vodiča či odrazenia kameňa v dôsledku trakcie predbiehajúceho alebo popredného vozidla. Nakoľko zákon nešpecifikuje, a ani nemôže špecifikovať každú jednotlivú potenciálnu situáciu, je na rozhodnutí súdov, aby sa vyrovnali s riešením konkrétnych životných situácii, a zároveň vyslovili také odôvodnenie, že možno z neho, v rámci zásady právnej istoty, vychádzať aj v ďalších, skutkovo obdobných prípadoch.

Občiansky zákonník zakotvuje vo svojom ustanovení § 11 nasledovné: „Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy.“

Citované ustanovenie poskytuje právny základ nároku na náhradu nemajetkovej ujmy spôsobenej jednotlivcovi usmrtením jeho blízkej osoby. Vo všeobecnosti je akceptovaný názor, ktorý zakladá, že na to, aby sa oprávnená osoba mala právo domáhať ochrany osobnosti stačí, aby išlo o neoprávnený zásah do práv na ochranu osobnosti. V prípade, ak nastane takýto zásah, ide potom o objektívnu zodpovednosť bez ohľadu na zavinenie.

Čo to však tá nemajetková ujma vlastne je?

Zjednodušene povedané, ide o ujmu na veciach, ktoré nemajú majetkovú povahu. Nemajetková ujma teda v zásade umožňuje reparovať následky protiprávneho konania, ktoré nemajú povahu skutočnej škody a ani ušlého zisku. Nemajetková ujma môže vzniknúť v dôsledku náhlej straty blízkeho zapríčinenej treťou osobou, ale aj neprimeraným mediálnym útokom, ktorý je spôsobilý ohroziť povesť osoby.

Akým spôsobom sa nemajetková ujma kompenzuje?

Poznáme dva základné typy spôsobu kompenzácie a formy nemajetkovej ujmy, a to je morálna satisfakcia (ospravedlnenie) a relutárna náhrada (nahradenie ujmy v peniazoch). Z ustanovení Občianskeho zákonníka je zrejmé, že medzi náhradou nemajetkovej ujmy relutárnou náhradou a náhradou nemajetkovej ujmy vo forme morálneho zadosťučinenia existuje vzťah subsidiarity. Znamená to, že súd vždy nazerá predovšetkým na skutočnosť, či postačuje ospravedlnenie, a až v prípade, ak ospravedlnenie nie je podľa jeho právneho názoru adekvátne k spôsobenej ujme, pristúpi k zváženiu priznania i peňažnej náhrady.

Aká je výška nemajetkovej ujmy?

Pokiaľ ide o výšku peňažnej náhrady, pri jej určovaní je podstatné, aby konajúci a rozhodujúci súd bral zreteľ na viacero aspektov, pričom najpodstatnejším faktorom je vychádzanie z úplného skutkového stavu prejednávaného prípadu. Výšku peňažnej náhrady určí súd s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej ujmy a na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo. Táto výška sa určí úhrnne a jednorazovo. Kritériá pre priznanie peňažného odškodnenia stanovuje Občiansky zákonník veľmi všeobecne s tým, že súd vždy podľa voľného sudcovského uváženia prihliadne na všetky detaily a okolnosti, za ktorých ku neoprávnenému zásahu došlo. V minulosti sme sa však v rozhodovacej praxi súdov stretli s názorom, že výška nemajetkovej ujmy vo väzbe na „cenu ľudského života“ predstavovala sumu vo výške 66.387,84 EUR.

Výška náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch však nemá byť ocenením hodnoty ľudského života, pretože tento má nevyčísliteľnú hodnotu, ale jej cieľom je len určitá satisfakcia za spôsobený zásah do súkromného a rodinného života, tzn. nemôže teda na strane žiadateľa slúžiť na neprípustné obohacovanie a na druhej strane mať likvidačný charakter voči tomu, kto je na zaplatenie nemajetkovej ujmy zaviazaný. Z toho vyplýva, že pri určení výšky náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch, súd prihliada aj na majetkové pomery žalovaného.

Kto môže nemajetkovú ujmu žiadať?

Naskytá sa opodstatnená otázka, vzhľadom na uplatnenie nemajetkovej ujmy, kto je vlastne osoba aktívne legitimovaná, t. j. oprávnená v konaní o náhradu nemajetkovej ujmy v dôsledku autonehody alebo inej právnej skutočnosti, ktorá zakladá možnosť uplatnenia a požadovania náhrady nemajetkovej ujmy.

Príklad... Pokiaľ je v konaní preukázaný harmonický rodinný vzťah s dobre vyvinutými sociálnymi a citovými väzbami, je pochopiteľné, že náhla a nečakaná smrť jedného z rodinných príslušníkov spôsobí pozostalým nielen pocit úzkosti, smútku, zúfalstva a šoku, ale zároveň stratu možnosti viesť s nebohou osobou súkromný život. Pozostalí túto stratu prežívajú len veľmi ťažko a často sa takáto udalosť môže premietnuť do ich psychického zdravia s nenávratnými dôsledkami. Vzhľadom na závažnosť ujmy v dôsledku pretrhnutia medziľudských väzieb tvoriacich základ a rámec súkromného života pozostalých, a tým intenzívneho zásahu do ich osobnostných práv, práva na súkromie a rodinný život, za ktoré následky nie je možná len morálna satisfakcia, je na mieste, aby pozostalí po obeti boli zároveň finančne vykompenzovaní, hoci žiadna suma nedokáže vyrovnať pretrvávajúcu bolesť a sklamanie zo smrti blízkeho. Oprávnenými osobami v prípade autonehody sú teda napríklad otec, matka, partner, deti, starí rodičia, ale aj osoby, ktoré nemajú rodinnú príbuznosť, no ujma je natoľko závažná, že vznikla potreba náhrady nemajetkovej ujmy.

Od koho môže byť nemajetková ujma žiadaná?

Pokiaľ ide o pasívnu legitimáciu, charakter žalovaného nie je obmedzený iba na osobu vodiča motorového vozidla, taktiež môže ísť o prevádzkovateľa motorového vozidla ako napríklad zamestnávateľ vodiča, no napríklad aj správca cesty, v prípade zanedbania svojich zákonných povinností. Pasívne legitimovaný je v zásade vždy účastník, ktorý je nositeľom povinnosti upustiť od neoprávnených zásahov do práva na ochranu osobnosti alebo odstrániť následky zásahov, alebo poskytnúť primerané zadosťučinenie, tzn. je to vždy tá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa dopustila určitého konania neoprávnene zasahujúceho do chránených osobnostných práv t. j. je pôvodcom alebo subjektom zásahu. Pasívne legitimovaným subjektom tak môže byť aj štát alebo obec, či vyššie územné celky v rámci samosprávy.

Je samozrejmé, že podobné záležitosti nechce nikto z nás v živote riešiť. Napriek tomu, niekedy sa ocitneme v situácii, ktorá bola dovtedy pre nás nepredstaviteľnou. Vtedy je dobre mať pri sebe profesionálov, ktorí Vám v tejto situácii dokážu kvalifikovane pomôcť a poradiť. Profesionálov, ktorí Vás týmto náročným procesom prevedú a poskytnú Vám pritom psychickú podporu.

Ak máte záujem o naše zastupovanie v konaniach súvisiacich s náhradou nemajetkovej ujmy, neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás
info@patacpartners.sk
+421 910 834 135

PATÁČ & PARTNERS s.r.o.
advokátska kancelária
Karadžičova 16
821 08 Bratislava, Slovenská Republika

© 2024 PATÁČ & PARTNERS s.r.o.
Pravidlá ochrany osobných údajov