Koniec manželstva? Ako na rozvod?

Publikované 25. 09. 2023

Podľa mnohých psychológov môže byť rozvod jedným z najtraumatizujúcejších zážitkov v živote. Ak však k nemu už dôjde, je dôležité, aby prebehol plynule a bez zvyčajne už aj tak zbytočných emócii alebo stresu. Prejdime si preto, ako v prípade rozvodu správne postupovať.

Právnu úpravu rozvodu a výživného upravuje zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine. Procesný postup v konaní o rozvode manželstva upravuje zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok. Podľa uvedeného zákona je na konanie o rozvod manželstva miestne príslušný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa konania. V konaní o rozvode manželstva súd skúma najmä to, či sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo už nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

Konanie sa začína na návrh jedného z manželov. Základným krokom je preto podanie návrhu na rozvod manželstva na miestne príslušný súd. Správne vypracovaný návrh obsahuje označenie súdu, na ktorý návrh smeruje, identifikačné údaje manželov, popis priebehu vzťahu manželov, dôvody jeho rozpadu, ako aj žalobný návrh, na základe ktorého navrhovateľ žiada manželstvo rozviesť. Ak majú manželia maloleté deti, nevyhnutnou súčasťou konania o rozvode manželstva je aj úprava rodičovských práv a povinností na čas po rozvode.

V prípade manželstva s maloletým dieťaťom musí súd v rámci svojho rozhodnutia o rozvode manželstva z úradnej povinnosti upraviť súčasne aj výkon rodičovských práv a povinností manželov ako rodičov k ich maloletému dieťaťu na čas po rozvode. Súd musí preto určiť:

 1. ktorému z rodičov sa maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, prípadne určí iný spôsob starostlivosti;
 2. kto bude maloleté dieťa zastupovať a spravovať jeho majetok, pričom je dôležité poznamenať, že výkon týchto práv nemusí byť prisúdený iba rodičovi, ktorému je dieťa zverené do osobnej starostlivosti;
 3. ako má ten rodič, ktorému nebolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu – určí výšku a spôsob platenia výživného;
 4. upraví styk dieťaťa s rodičom, ktorému nebolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prípadne styk obmedzí alebo ho zakáže, ak sú na to dôvody.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že nezriedka je manželstvo uzatvorené v zahraničí. Ak bolo manželstvo uzatvorené v zahraničí, no neskôr bol sobáš zapísaný aj v osobitnej matrike v SR, teda manželia disponujú sobášnym listom aj v slovenskom jazyku, rozvod prebieha úplne totožne, akoby bol uzatvorený na Slovensku.

Veľmi zjednodušene je v prípade konania o rozvode manželstva potrebné očakávať nasledovný postup v konaní:

 1. Vypracovanie a podanie návrhu na rozvod manželstva príslušnému súdu. V návrhu sa uvedú skutočnosti pre ktoré navrhovateľ požaduje manželstvo rozviesť a pripoja sa k nemu prílohy a iné dôkazy, napríklad: sobášny list, rodné listy maloletých detí a pod.;
 2. K návrhu na rozvod sa spravidla na výzvu súdu vyjadrí druhý manžel;
 3. Súd spravidla na vyjadrenie zašle vyjadrenie druhého manžela k rozvodu opäť navrhovateľovi, pričom už zároveň môže vytýčiť termín pojednávania;
 4. Uskutočnenie pojednávania. V prípade správne vedeného konania môže súd rozhodnúť už na prvom pojednávaní. Ak však nerozhodne na prvom pojednávaní, neznamená to automaticky, že konanie nebolo vedené správne. Obzvlášť v prípade potreby rozhodovania aj o maloletých deťoch je pomerne obvyklé, že súd bude považovať za potrebné aj druhé pojednávanie. Uvedené však záleží od okolností a od individuálnosti jednotlivých súdov/sudcov/okolností.

V zmysle zákona súd vedie manželov k odstráneniu príčin rozvratu a usiluje sa o ich zmierenie. V praxi takéto úsilie často predstavuje iba otázku súdu smerujúcu k účastníkom konania, či je zmierenie možné. Ak to súd považuje za účelné, a zároveň to umožňujú okolnosti prejednávanej veci, môže súd účastníkov vyzvať, aby sa o zmierne riešenie pokúsili mediáciou. Veľmi sporadicky sa stáva, že súd nemá za preukázané nezvratný rozvrat manželstva a snaží sa manželstvo zachovať. Na tento účel niekedy súd pristupuje k účastníkom až výchovne, výsledkom čoho je odročené pojednávanie na niekoľko mesiacov. Ak sa aj na ďalšom pojednávaní potvrdí, že je manželstvo rozvrátené, súd manželstvo zväčša rozvedie.

Zo skúsenosti môžeme uviesť, že súd vyžaduje na pojednávaní osobnú účasť účastníkov rozvodového konania. Je tomu tak preto, aby riadne vyšetril okolnosti prípadu a zabezpečil prípadne aj dôkazy, ktoré strany nenavrhli. Aby ste si rozvodové konanie zbytočne nepredĺžili o niekoľko mesiacov, odporúčame preto pojednávanie absolvovať.

Najčastejšie chyby

 • absencia podstatných príloh;
 • nedostatočný popis významných skutkových okolností;
 • nesprávne špecifikovaný žalobný návrh.

Hoci niektorí klienti s odstupom času s úsmevom tvrdia, že sú šťastne rozvedení, uvedomujeme si, že samotný priebeh rozvodu je extrémne psychicky náročný. Osobám, ktoré spolu roky fungovali sa radikálne mení ich doterajší život, pričom tento proces podstatne ovplyvní aj ich budúci život. Rozvod manželstva predstavuje zložité obdobie, ktoré nie je potrebné predlžovať. Procesné chyby alebo nedostatky v písomnostiach však často predstavujú natiahnutie konania o niekoľko mesiacov.

Obráťte sa preto na profesionálov, ktorí sa problematikou zaoberajú každodenne a poznajú jednotlivé postupy. Profesionálov, ktorí Vás týmto procesom prevedú hladko a poskytnú Vám pritom psychickú podporu. Profesionálov, ktorí budú dozerať na kroky druhej strany a korigovať ich konanie, a na pojednávaniach nezriedka aj správanie. Profesionálov, ktorí nie sú emočne ovplyvnení, dôsledkom čoho sa dokážu zamerať iba na podstatné skutočnosti a smerovať konanie tým správnym smerom.

Benefitom oslovenia profesionálov je aj podanie návrhu elektronickými prostriedkami. Týmto spôsobom ušetríte 50 % správneho poplatku, a to nasledovne:

- poplatok za rozvodové konanie: 66 EUR (elektronicky 33 EUR) – úspora 33 EUR.

V prípade manželmi vopred odsúhlaseného rozvodu bezdetného manželstva je možné všetky kroky urýchliť a dosiahnuť rozvod v pomerne krátkom čase.

Ak máte záujem o naše zastupovanie v konaniach súvisiacich s rodinou, neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás
info@patacpartners.sk
+421 910 834 135

PATÁČ & PARTNERS s.r.o.
advokátska kancelária
Karadžičova 16
821 08 Bratislava, Slovenská Republika

© 2024 PATÁČ & PARTNERS s.r.o.
Pravidlá ochrany osobných údajov