Cenník

Cena za právne služby / odmena advokáta

Každý advokát je právnik, no nie každý právnik je advokát. Iba advokát zapísaný v zozname advokátov je oprávnený poskytovať právne služby za odplatu. Cenník, tj. spôsob určenia a výšku odmeny advokáta, upravuje všeobecne záväzný právny predpis (vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb).

Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom, a to pred tým, ako advokát začne poskytovať právne služby. Zmluvná odmena advokáta môže byť dohodnutá:

 • a) podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci (hodinová odmena);
 • b) paušálnou sumou (paušálna odmena);
 • c) podielom na hodnote veci (podielová odmena vo výške max. 20 % hodnoty veci);
 • d) tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny;
 • e) kombináciou vyššie uvedených.

Tarifná odmena

Ak cena za právne služby nie je stanovená dohodou, na stanovenie odmeny právnika sa použijú ustanovenia vyhlášky o tarifnej odmene. Jej výpočet závisí od tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal.

Hodnota sporuVýška 1 úkonu právnej pomoci
do 165,97 €16,60 €
od 165,97 € do 663,88 €16,60 € + 1,66 € za každých, aj začatých 33,19 €, prevyšujúcich sumu 165,97 €
od 663,88 € do 6 638,78 €41,49 € + 9,96 € za každých, aj začatých 331,94 €, prevyšujúcich sumu 663,88 €
od 6 638,78 € do 33 193,92 €220,74 € + 16,60 € za každých, aj začatých 1.659,70 €, prevyšujúcich sumu 6.638,78 €
od 33 193,92 €486,29 € + 6,64 € za každých, aj začatých 3 319,39 €, prevyšujúcich sumu 33 193,92 €

Na výpočet môžete použiť aj webstránku advok.sk, prípadne nás kontaktujte.

Ďalšie náklady advokáta

Cenník právnika zahŕňa aj nárok na úhradu oprávnených výdavkov, ktoré sú spojené s niektorými právnymi službami. Ide o tieto nároky:

 • náhrada hotových výdavkov, ktoré advokát účelne a preukázateľne vynaložil v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, ide najmä o súdne poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky;
 • náhrada za stratu času, ktorý advokát strávil cestovaním mimo jeho sídla v súvislosti s poskytovaním právnych služieb.

Bežné ceny za právne služby

Dole orientačne uvádzame predpokladané ceny a poplatky za právne služby v bežnom rozsahu:

 • Vyhotovenie jednoduchej listiny (napr. plnomocenstvo) – od 50 €
 • Vyhotovenie kúpnej/darovacej zmluvy na nehnuteľnosť – od 250 €
 • Vyhotovenie zmluvy o prevode vlastníctva bytu – od 300 €
 • Revízia a korekcia písomného dokumentu – od 100 €
 • Právne zastúpenie pred súdom – od 100 €
 • Zodpovedanie jednoduchej otázky – od 50 €
 • Založenie s.r.o. - od 300 €
 • Úprava korporačného dokumentu – od 150 €
 • Konanie o rozvode manželstva – od 500 €

Získať cenovú ponuku

Najčastejšie otázky

Koľko budem nakoniec platiť?

Koľko bude predstavovať odmena za poskytnuté právne služby je vecou vzájomnej dohody, ktorá bude od začiatku jasná a transparentná. Zvyčajne sa postupuje tak, že klient predostrie problém a my na základe požiadaviek vytvoríme pre klienta cenovú ponuku.

Klient tak bude mať predstavu o tom, koľko bude platiť a ešte pred udelením súhlasu s poskytovaním právnych služieb môže zvážiť, či je cena pre neho akceptovateľná.

Je však potrebné zohľadniť, že konečná cena záleží od množstva faktorov, ktoré sa môžu odvíjať od náročnosti prípadu, počtu strán zmluvy, ktorú treba vypracovať / skontrolovať, či dĺžky a komplikovanosti súdneho sporu. V prípade súdnych sporov často záleží aj od konania alebo „usilovnosti“ protistrany.

Pred oslovením a oboznámením sa so skutkovým stavom preto nie je možné uviesť presnú sumu, ktorú za poskytnutie právnych služieb uhradíte. Na Vašu žiadosť sme však ochotní pripraviť Vám cenovú ponuku tak, aby ste vedeli do čoho idete a mali priestor túto ponuku vyhodnotiť.

Poskytujete bezplatné právne poradenstvo?

Bezplatné právne poradenstvo neposkytujeme. V prípade ak máte záujem o bezplatné právne poradenstvo, skúste sa s Vašou požiadavkou obrátiť na Centrum právnej pomoci.

Sú konzultácie dôverné?

Všetky informácie, ktoré s nami zdieľate sú striktne dôverné. Advokát je v zmysle zákona o advokácii povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých veciach, o ktorých sa dozvedel pri výkone advokácie, ako aj o osobných údajoch, chránených osobitným zákonom.

Povinnosť mlčanlivosti advokáta a osôb, ktoré sa podieľajú na jeho činnosti spojenej s poskytovaním právnych služieb trvá aj po skončení zastúpenia. Porušenie povinnosti mlčanlivosti by bolo porušením zákona a pre advokáta by zakladalo zodpovednosť za vzniknutú škodu, ako aj disciplinárnu zodpovednosť.

Potrebujem vôbec advokáta?

Advokát ako nezávislý odborník je v zmysle zákona povinný pri výkone advokácie chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta a riadiť sa jeho pokynmi, a to všetko s odbornou starostlivosťou pri zachovaní mlčanlivosti.

Je pomerne časté, že klientovmu právnemu problému by sa dalo v prípade včasného oslovenia advokáta predísť. Či už ide napríklad o  správne nastavené zmluvy / dohody alebo zabezpečenie svojich peňazí v prípade pôžičky, ide o záležitosti, ktoré dokážu často nielen ochrániť Váš majetok, ale aj predísť škodám alebo zdĺhavým súdnym sporom. Advokát Vám teda dokáže pomôcť tak už počas existencie sporu / problému, ako aj napomôcť k tomu, aby k takémuto sporu/problému nikdy nedošlo. Prevencia je pritom spravidla taktiež menej finančne nákladná.

Z praxe vieme, že na miske váh, či osloviť advokáta, je aj očakávaná cena za právne služby. Často pritom ľudia očakávajú vyššie ceny ako v realite sú. Je však na individuálnom zvážení každého, či si radšej stiahne zadarmo vzor zmluvy z internetu, ktorý hoci aj prejde katastrom, môže do budúcnosti spôsobiť nemalé škody, alebo či s teoretickou vidinou nižších nákladov osloví osobu, ktorá nie je advokátom. Výhodou oslovenia advokáta je:

 • povinné poistenie advokáta pre prípad zodpovednosti za škodu;
 • kvalifikácia pozostávajúca z vysokoškolského štúdia, niekoľko ročnej koncipientskej praxe a zloženia náročnej advokátskej skúšky;
 • advokát je jediná osoba oprávnená poskytovať právne služby za odplatu.

Zabezpečíte mi výhru v konaní?

Advokát Vám pomáha uplatniť všetky Vaše práva a prostriedky k tomu, aby ste boli v konaní úspešný. Napriek tomu, o výsledku rozhoduje nezávislý a nestranný súd. Garanciu výhry Vám žiadny advokát nedokáže zaručiť, hoci zrejme neexistuje taký, ktorý by pre svojho klienta výhru nechcel.

V prípade otázok ohľadom presného stanovenia ceny pre Váš právny prípad nás neváhajte kontaktovať.

Získať cenovú ponuku

info@patacpartners.sk
+421 910 834 135

PATÁČ & PARTNERS s.r.o.
advokátska kancelária
Karadžičova 16
821 08 Bratislava, Slovenská Republika

© 2024 PATÁČ & PARTNERS s.r.o.
Pravidlá ochrany osobných údajov